БІБЛІОТЕКА ГРІНЧЕНКОЗНАВСТВА


ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ТВОРІВ І ДОСЛІДЖЕНЬ
Бориса Грінченка і про нього

Зібрання художніх творів Бориса Грінченка

У список внесено 8, активовано - 3
 Грінченко Борис. Лесь, преславний гайдамака: Вірші, оповідання, легенди та казки / Упор. В. Шевчук. - К.: Веселка, 1991. – 367 с.
 Грінченко Борис. Казки. – К.: Веселка, 1990. – 74 с.
 Грінченко Б. Діалоги про українську національну справу / Б. Грінченко, М. Драгоманов. – К., 1994. – 288 с.
 Грінченко Б. Твори: в 2 т. – К., 1963. – Т. 1. Поезії. – 603 с.
 Грінченко Б. Твори: В 2 т. – К., 1963. – Т. 2: Повісті – 591 с.
 Грінченко Борис. Твори: в 2-х т. – К.: Наук. думка, 1990. – Т. 1: Поетичні твори. Оповідання. Повісті. – 640 с.
 Грінченко Борис. Твори: в 2-х т. – К.: Наук. думка, 1991. – Т. 2: Повісті. Драматичні твори. – 602 с.
 Грінченко Б. Твори (з малюнками юних художників). – Верхньодніпровськ: Дніпровець, 2011. – 48 с.

Фольклорно-етнографічні та словникові зібрання Бориса Грінченка

У список внесено 12, активовано - 9

 Из уст народа: малорус. рассказы, сказки и пр. / Б. Гринченко. – Чернигов, 1900. – 488 с.
 Из уст народа: малорус. рассказы, сказки и пр. / Б. Гринченко. – Чернигов, 1901. – 494 с.
 Литература украинского фольклора. 1777-1900. Опыт библиографического указателя / Сост. Борис Гринченко. Чернигов, 1901.
 Словарь української мови: В 4 т. / Упоряд. з додат. власного матеріалу Б.Грінченко. – К., 1907. – Т. 1-4.
 Словарь української мови: У 4-х т. / Упор. Борис Грінченко. – К., 1958. – Т. 1: А-Ж. – 494 с.
 Словарь української мови: У 4-х т. / Упор. Борис Грінченко. – К., 1958. – Т. 2: З-Н. – 573 с.
 Словарь української мови: У 4-х т. / Упор. Борис Грінченко. – К., 1959. – Т. 3: О-П. – 506 с.
 Словарь української мови: У 4-х т. / Упор. Борис Грінченко. – К., 1959. – Т. 4: Р-Я. – 563 с.
 Словарь української мови: В 4 т. / Упоряд. з додат. власного матеріалу Б.Грінченко. – К., 1996–1997. – Т. 1-4.
 Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях / Сост. Борис Гринченко. – Чернигов, 1895. – Вып. 1. – 316 c.
 Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях / Сост. борис Гринченко. – Чернигов, 1897. – Т. 2. – 390 с.
 Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях / Сост. борис Гринченко. – Чернигов, 1899. – Т. 3. – 704 с.


Дисертації про життя, діяльність і творчість Бориса Грінченка

У список внесено 13, активовано - 1

 Вовк О. Борис Грінченко та проблеми розвитку української дитячої літератури (художнє вираження етнокультурної кореневості): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Вовк Олена Василівна; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2011. – 16 с
 Зубкова Н. Бібліотека і архів Б.Д. Грінченка як джерело з історії народної просвіти України кін. XIX – поч. XX ст.: Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – К., 1994. – 24 с
 Козар Лідія. Борис Грінченко як фольклорист: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Козар Лідія Петрівна; НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – К., 1997. – 24 с
 Козар Лідія. Борис Грінченко як фольклорист: Дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Козар Лідія Петрівна; НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Т.Рильського. – К., 1997. – 250 л.
 Кравченко М. Мова і стиль творів Бориса Грінченка: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Кравченко Маргарита Віталіївна; НАН України, Інститут української мови. – К., 2001. – 20 с.
 Кравченко М. Мова і стиль творів Бориса Грінченка: Дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Кравченко Маргарита Віталіївна; Луганський держ. педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2001. – 238 арк.
 Малиш М. Книговидавнича діяльність Б. Грінченка: Дис. ...к. філол. н. – К., 1994;
 Процюк С. Драматургія Б. Грінченка: Дис. ...к. філол. н. – К., 1994;
 Родінова Наталія. Етнографічна діяльність Бориса Грінченка: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Родінова Наталія Леонідівна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 17 с.
 Родінова Н. Етнографічна діяльність Бориса Грінченка: дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Родінова Наталія Леонідівна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 231 арк
 Тимошенко К. Просвітницько-педагогічна діяльність Б.Д.Грінченка на Слобожанщині: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Катерина Тимошенко; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2008. – 19 с.
 Тимошенко К. Просвітницько-педагогічна діяльність Б.Д.Грінченка на Слобожанщині: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Тимошенко Катерина Василівна; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2007. – 199 арк.
 Хомутенко А. Громадсько-політична діяльність Б.Д.Грінченка (1875-1910): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Хомутенко Андрій Сергійович; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – 15 с.


Основні дослідження і праці про Бориса Грінченка

У список внесено 19, активовано - 4

 Веркалець М. Педагогічні ідеї Б. Д. Грінченка. - К.: Т-во "Знання", 1990. – 47 с.
 Гайдаєнко Ірина. Борис Грінченко: літературні розвідки, бібліографічні нариси / І. Гайдаєнко та ін.; упор. та ред. А. Бардашевська. – Херсон: [б.в.], 2000. – 56 с.
 Грінченко Борис Дмитрович // Українська педагогіка в персоналіях – ХІХ століття: Навчальний посібник / За ред. О. Сухомлинської. – К.: Либыдь, 2005. – Кн. 1. – С. 437–448.
 Борис Грінченко: літературні розвідки, бібліографічні нариси
 Зубкова Н. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б.Д.Грінченка (з фондів Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського): [джерелознав. і книгознав. дослідж.]. – К.: НБУ ім. В.І.Вернадського, 2008. – 178 с.:
 Єненко Ю. Промінь добра. Нарис-есе. — Луганськ, 1994
 Єфремов С. Б. Грінченко // Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995. – С. 502–511.
 Козар Лідія Борис Грінченко як фольклорист. – К., 2005. – 148 с.
 Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX - XX ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л. Березівська та ін. – К.: Науковий Світ, 2003. – С. 80-91 (418 с.)
 Неживий Олексій. Борис Грінченко: вартовий рідного слова: пед. спадщина та проблеми сучас. освіти. — Луганськ: Знання, 2007. — 188 c.
 Неживий О. Для рідного слова: творча спадщина Бориса Грінченка і проблеми національного виховання. — Луганськ: Б. в., 1994. — 90 с.
 Новійчук В. Борис Грінченко // Путівник по особових фондах Архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського / Заг. ред. Г. Довженок. – К., 2005. – С. 68-73 (408 с.)
 Огієнко Іван. Борис Грінченко // Огієнко І. (митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. – К., 1995.
 Пастух Б. Борис Грінченко – безкомпромісний лицар національної ідеї: Публіцистичне есе / Б. Пастух. – Луганськ: Книжковий світ, 1998. – 160 с.
 Пільгук І. Класична спадщина Бориса Грінченка [Текст] / І. Пільгук // Грінченко Б. Твори : в 2 т. – т. .1 – К.: АН УРСР, 1963. – С. 5-44.
 Пастух Богдан. Борис Грінченко - безкомпромісний лицар національної ідеї. - Луганськ: Книжковий світ. 2006. - 200 с.
 Плевако М. Життя та праця Бориса Грінченка. – Х., 1911. – 80 с.
 Погрібний А. Борис Грінченко в літературному процесі кінця XIX — початку XX століття. — К., 1990.
 П'ятаченко Сергій. Борис Грінченко // П'ятаченко С. До народних джерел Сумщини. Навчальний посібник. – Суми: МакДен, 2004.
 Смілянський Л. Борис Грінченко: Критично-біографічний нарис / Л. Смілянський; ред. Я. Савченко. – Х.; К.: Держвидав України, 1930. – 104 с.
 Черняховская-Старицкая Л. Гринченко Борис. – К., 1905
 Яременко Василь. Нива його духовності // Грінченко Б. Зернятка: Вірші, поеми, оповідання. – К., 1989. – С.5-20.
 


Сайти, присвячені творчості і діяльності Бориса Грінченка

 Грінченко [онлайн]
 Борис Грінченко: літературні розвідки, бібліографічні нариси / І. Гайдаєнко та ін.; упор. та ред. А. Бардашевська. – Херсон: [б.в.], 2000. – 56 с.
 Літературна спадщина Бориса Грінченка
 Словарь Української Мови. Упорядкував Борис Грінченко
 «Словарь української мови» на сайті «Російсько-українські словники»
 Творчість Бориса Грінченка на сайті "Українського центру"
 Творчість Бориса Грінченка на сайті "Українська література"
 Твори Бориса Грінченка на сайті "Читанка"
 Твори Бориса Грінченка на сайті "Мистецька сторінка"
 До народних джерел Сумщини
 Повнотекстова колекція творів Б.Грінченка


ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ТВОРІВ
Бориса Грінченка

Друковані видання різніх років

У список внесено 85, активовано - 5
 Грінченко Б. А. Е. Крымский как украинский писатель. – К., 1903. – 24 с.
 Гринченко Б. А. М. Кулиш. (Ганна Барвинок): По поводу сорокалетия ее лит. деятельности: очерк. – Чернигов, 1901. – 20 с.
 Грінченко Б. Арбузы: рассказ. – К.: Веселка, 1985. – 16 с.
 Грінченко Б. Байда й інші оповідання. – К., 1914. – 32 с.
 Грінченко Б. Без хліба. Оповідання. – К., 1958. – 179 с.
 Грінченко Б. Біла бранка. Гальма. Кохання: вірші. – К., 1913. – 14 с.
 Грінченко Б. Біла бранка. Галіма. Кохання: вірші. – К.: 1931 р. – 16 с.
 Грінченко Б. Брат на брата. - К.: Відкрита книга, 2011
 Грінченко Б. Братства і просвітня справа на Вкраїні за польського панування до Б.Хмельницького. К., 1907
 Грінченко Б. Великий оповідач: двісті оповідань / упор. Борис Гринченко. – Чернигів, 1898. – 108 с.
 Грінченко Б. Веселий оповідач. Двісті оповідань. – К., 1910.
 Грінченко Б. Вибрані твори: У 2-х т. / Упор. Ю. Кузнєцов, Н. Левчик. – К.: Інтелект-Арт, 2008. – Т. 1. – 447 с.
 Грінченко Б. Вибрані твори: У 2-х т. / Упор. Ю. Кузнєцов, Н. Левчик. – : К.: Інтелект-Арт, 2008. – Т. 2. – 447 с.
 Грінченко Б. В темную ночь. Под тихими вербами: повести / Перев. с укр. К. Трофимова. – М.: Гослитиздат, 1961. – 398 с.
 Грінченко Б. В шахте. (Сиротка Маруся): рассказ. – М., 1917. – 32 с.
 Грінченко Б. Веселий оповідач з додатками. - Вінніпег, 1918 (?). - 105 с.
 Грінченко Б. Галицькі вірші. – К., 1891.
 Грінченко Б. Два морози: казка. – К., 1914. – 11 с.
 Грінченко Б. Дзвоник: Вибрані твори. – К.: Веселка, 1969. – 62 с.
 Грінченко Б. Драми і комедії. – К., 1909. – Т. 1 (1. Ясні зорі. Драма на 5 дій. 2. Нахмарило. Комедія у 3-х діях. 3. Степовий гість. Драма на 5 дій).
 Грінченко Б. Драми і Комедії. – К., 1909. – Т. 2 (Зміст: 1. Серед бурі. Драма на 5 дій. 2. На громадській роботі (Ярсен Яворенко). Драма на б дій. 3. На новий шлях. Драма на 5 дій).
 Грінченко Б. Дурень думкою багатіє. Риб'ячі танці: казки. – К., 1914. – 12 с.
 Грінченко Б. Екзамен. – К.: Рух, 1927. – 16 с.
 Грінченко Б. Зернятко: вірші, поеми, оповідання. – К.: Веселка, 1989. – 271 с.
 Гринченко Б. Змиевские педагогические курсы // Рус. нач. учитель. 1883. № 10
 Гринченко Б. Избранные произведения. – К.: Днипро, 1987. – 459 с.
 Грінченко Борис. Кавуни: оповідання. – К.: Веселка, 1985. – 16 с.
 Гринченко Б. К вопросу о журнале для детского чтения в земской народной школе // Зем. сб. Чернигов. губернии. 1895. № 4–5
 Грінченко Б. Кілька слів про нашу літературну мову. – К., 1891-1892.
 Грінченко Б. Ксеня: оповідання. – К.: Веселка, 1982. - 24 с.
 Грінченко Б. Кто работает, тот и имеет: рассказ про Джемса Гарфильда / Пер. с малорос. Н. Васина. – М., 1912. – 64 с.
 Гринченко Б. А. М. Кулиш. Биографический очерк. – Чернигов, 1899. – 48 с.
 Грінченко Б. Листи з України наддніпрянської. – К., 1917. – 180 с.
 Грінченко Б. Миротворці. Жарт на 1 дію. – К., 1908..
 Гринченко Б. На безпросветном пути: об украинской школе. – К., 1906. – 83 с.
 Гринченко Б. На безпросветном пути: об украинской школе. – К.: Вік, 1912. – 95 с.
 Гринченко Б. На безпросветном пути. Об украинской школе // Маловідомі першоджерела української педагогіки. – К.: Науковий світ. – С.81-91
 Гринченко Б. Народные учителя как сельские хозяева // Зем. сб. Чернигов. губернии. 1894. № 2–3
 Грінченко Б. Народні вчителі і вкраїнська школа. - К., 1906. – 263 с.
 Грінченко Б. На роспутті. Повість. – К., 1907.
 Грінченко Борис. На роспутті. – К.: Вікрита книга, 2013.
 Грінченко Б. Нахмарило: комедія на 4 дії. – Л., 1928. – 54 с.
 Грінченко Б. Непокірний. – К.: Рух, 1927. – 26 с.
 Грінченко Б. Олеся: оповідання. – Торонто, 1977. – 13 с.
 Грінченко Б. Оповідання: Збірка творів. – К.: Відкрита книга, 2014.
 Грінченко Б. Оповідання з української старовини. – К., 1911. – Т. 1. – 62 с.
 Грінченко Б. Оповідання про Івана Котляревського. – К., 1912. – 32 с.
 Грінченко Б. Олеся. - Нью-Йорк, 1970. - 16 с.
 Грінченко Б. Олеся. - Мінден: Бистриця, 1948. - 12 с.
 Гринченко Борис. Отец и дочка: рассказ. – М.: Посредник, 1908. – 48 с.
 Грінченко Б. Перед широким світом. – К., 1907. – 320 с.
 Грінченко Б. Підпал. – К.: Рух, 1927. – 20 с.
 Грінченко Б. Під тихими вербами. Повість. – К., 1910
 Грінченко Борис. Під тихими вербами. – К.: Відкрита книга, 2011. – 494 с.
 Грінченко Б. Під тихими вербами: Вибрані твори. – К.: Радянська школа, 1991. – 494 с.
 Грінченко Б. Пісня про Дорошенка і Сагайдачного. – [К.], 1908. – Т. 1. – С. 44–71.
 Грінченко Б. Писання . – К., 1903. – Т. 1: Поезія
 Грінченко Б. Писання. – К., 1903. – С. 2.
 Грінченко Б. Повісті та оповідання. – Х.: Рух, 1931. – 542 с.
 Грінченко Б. Поезії. Повісті. Оповідання / Уклад. А. Бекрдій – К.: Наукова думка, 2002. – 433 с.
 Гринченко Борис. Поиски истины: рассказ. – М., 1903. – 16 с.
 Грінченко Б. Про пустині. – К.: Просвіта, 1908. – 59 с.
 Грінченко Б. Рідне слово. Українська читанка / Б. Грінченко, М. Грінченко. – К., 1912.
 Грінченко Б. Рідне слово. Українська читанка. – К., 1917. – 115 с.
 Грінченко Б. Розум та почування у живої тварі. – К.: Богдана, 1994. – 78 с.
 Грінченко Б. Сам собі пан. Оповідання.
 Грінченко Б. Серед темної ночі (М. Грінченко). – [Без вих. даних]. – 218 с.
 Грінченко Б. Серед темної ночи. Повість. – К., 1910
 Грінченко Борис. Серед темної ночи. – К.: Відкрита книга, 2011.
 Грінченко Б. Серед чужих людей. – К.: Рух, 1927. – 26 с.
 Гринченко Борис. Сестрица Галя: рассказ / Пер. с укр. И. Горбунова-Посадова. – М.: Посредник, 1909. – 32 с.
 Грінченко Б. Смілива дівчина: казка. – К., 1914. – 19 с.
 Грінченко Б. Снігурка: казка. – К., 1914 – 12 с.
 Грінченко Б. Соняшний промінь. Повість. – К., 1906.
 Грінченко Борис. Сонячний промінь. – Нью-Йорк, 1965. – 138 с.
 Грінченко Борис. Сонячний промінь. – К.: Відкрита книга, 2014.
 Грінченко Б. Сопілка: казка. – К., 1914. – 12 с.
 Грінченко Б. Степовий гість: драма на 5 дій з часів Б.Хмельницького. – Х.; К.: Рух, 1927. – 60 с.
 Грінченко Б. Твори: в 2 т. – К., 1963. – Т. 1. Поезії. – 603 с.
 Грінченко Б. Твори: В 2 т. – К., 1963. – Т. 2: Повісті – 591 с.
 Грінченко Б. Твори: в 2-х т. – К.: Наук. думка, 1990. – Т. 1: Поетичні твори. Оповідання. Повісті. – 640 с.
 Грінченко Б. Твори: в 2-х т. – К.: Наук. думка, 1991. – Т. 2: Повісті. Драматичні твори. – 602 с.
 Грінченко Б. Твори (з малюнками юних художників). – Верхньодніпровськ: Дніпровець, 2011. – 48 с.
 Грінченко Б. Три питання нашого правопису. – К., 1908.
 Грінченко Б. Тяжким шляхом (про українську пресу)
 Грінченко Б. Українська граматка. – К., 1917. – 95 с.
 Грінченко Б. Українська граматка до науки читання й писання. – К., 1907. – 64 с.
 Грінченко Б. Українська граматка до науки читання й писання. – К.: Криниця, 1917. – 64 с.
 Грінченко Б. Українські народні казки. – К., 1910.
 Грінченко Борис. Украла. - К.: Веселка, 1988. - 16 с.
 Грінченко Борис. Хата. – Нью-Йорк: Око, 1965. – 23 с.
 Грінченко Б. Хатка в балці. – К.: Рух, 1927. – 48 с.
 Гринченко Б. Хвесь преславный гайдамака // Киевская старина. – 1900. – № 6. – С.398 – 402.
 Грінченко Б. Хлопець, що боровся з морем. – К.: Культура, 1930. – 22 с.
 Грінченко Б. Як жив український народ. – К.: Криниця, 1917. – 45 с.
 Грінченко Б. Яка тепер народня школа на Вкраїні // Житє і слово. – Кн. 4.
 Грінченко Б. Якої нам треба школи. К., 1906
 Грінченко Б. Якої нам треба школи. – К.: Криниця, 1917. – 31 с.
 Грінченко Б. Ясні зорі: драма на 5 дій з життя українських невільників у турецького пана в 2 п.17 ст. // Зоря. – 1897. – № 1. – С. 10–18; № 2. – С. 35–37; № 3. – С. 52–55; № 4. – С. 75–77; № 5. – С. 92–95; № 6. – С. 112–115.
 Грінченко Борис. Ясні зорі: драма в 5 діях: скорочено й приспосіблено для вжитку в школах. – Вінніпег: Тризуб, 1964. – 100 с.
 Грінченко Борис. Ясні зорі. – К.: Відкрита книга, 2014.

Твори Бориса Грінченка в антологіях і хрестоматіях

У список внесено 2, активовано - 0

 Грінченко Борис // Українська Муза: поетична антологія. Історична хрестоматія. Од початку до наших днів / Ред. О. Коваленко. – К. : Обереги, 1993. – Вип. 5. – 56 с.
 Грінченко Б. Казки. – К.: Веселка, 1990. – 74 с.

СТАТТІ І ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Українською мовою

Зараз в каталозі: внесено - 1, активовано - 1
 Веркалець М. Борис Грінченко // Веркалець М. А. Ю. Кримський у колі своїх сучасників. - К., 1990. - С.26-38.
 
 


СТАТТІ І ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Російською мовою

Зараз в каталозі: внесено - 0, активовано - 0
 
 


Яндекс.Метрика